Slik sørger du for en HMS-vennlig byggeplass

Helse, miljø og sikkerhet kan være et tungt og knotete tema å lære seg, men det finnes mange gode grunner til å sette seg inn i det.

Bygg- og anleggsbransjen ligger på topp når det gjelder arbeidsrelaterte ulykker, sykdommer og dødsfall. HMS er fellesbetegnelsen for arbeidet som må gjøres for å sikre og forbedre sikkerheten og miljøet på arbeidsplassen, slik at de ansatte har en så trygg arbeidsplass som overhodet mulig. Det er lovpålagt at alle arbeidsplasser – bygge- og anleggsplassen inkludert – har en HMS-plan på plass.

«Arbeidsgiveren er pålagt å arbeide systematisk med HMS for å forebygge helseskade på arbeidstakere. Arbeidstakerne har plikt til å medvirke i det systematiske HMS-arbeidet,» skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

Med andre ord er det lovpålagt for arbeidsgiveren å gjennomgå HMS-opplæring, i tillegg til å kunne dokumentere dette. Arbeidstilsynet er stadig på uventet besøk hos virksomheter for å se at arbeidsmiljølovens krav følges.

Gjensidige skriver at det i 2019 ble registrert brudd på HMS-rutiner ved bygge- og anleggsplasser i hele 2608 av 4832 gjennomførte tilsyn. Over to milliarder kroner ble betalt ut i erstatning for yrkesskader.

Først må det planlegges …

Det er byggherren som er ansvarlig for å sørge for sikkerhet, helse og miljø under planlegging og prosjektering. I forkant av ethvert prosjekt må det gjøres en risikovurdering, og det er denne som legger grunnlaget for videre HMS-arbeid. Byggherren må beskrive og ta hensyn til de risikoforholdene som blir avdekket her, før arbeidet starter.

Les mer om hva en risikovurdering innebærer på Grønnjobb.no.

Byggherren må sørge for at de «arkitektoniske, tekniske eller organisasjonsmessige» valgene som foretas følger HMS-forskriftene, og at det settes av nok tid til å utføre det nødvendige arbeidet.

Forholdene som blir avdekket i risikovurderingen skal dokumenteres i et dokument byggherren skal utarbeide, en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (en SHA-plan – les mer om det her). Dette skal være laget og tilpasset ethvert enkelt bygge- eller anleggsarbeid. Den burde blant annet inkludere:

 • Kartlegging og risikovurdering
 • Krav og forutsetninger
 • Relevante data, med fordeling av ansvar og oppgaver
 • Oversikt og tegninger over byggeplassen
 • Tidsplan for når ulike arbeidsoppgaver skal gjennomføres og av hvem
 • Beskrivelse av særlig farlige arbeidsoppgaver, og hvordan de bør utføres
 • Rutiner for avvik

… så må det utføres

Før arbeidet setter i gang, skal gangen i prosjektet organiseres. Alle involverte må få den opplæringen de trenger, slik at alle kan være med på å skape et sikkert miljø på byggeplassen. Det er mange å ta hensyn til på en byggeplass, og det er viktig at en samordning av de ulike arbeidsoperasjonene prioriteres.

Les mer om byggherreforskriften her, en liste over alle pliktene byggherren har gjennom hele byggeprosessen.

Før et nytt byggeprosjekt starter, er det viktig at en av virksomhetene involvert tar på seg rollen som «hovedbedrift». Denne har ansvaret for samarbeid og samordning av de enkelte virksomhetenes HMS-arbeid, og skal blant annet sikre at arbeidsgiverne får opplysninger om hverandres arbeid, sette regler for å sikre god informasjonsflyt, samt planlegge og gjennomføre fellesmøter.

Dårlig eller mangelfullt HMS-arbeid på byggeplassen kan ha flere konsekvenser, blant annet:

 • Skader, uhell eller dødsfall
 • Sykefravær
 • Stans av drift
 • Små og store bøter, i verste fall fengselsstraff

Til gjengjeld finnes det mange goder som følge av riktig utført HMS-arbeid:

 • Færre skader og ulykker
 • Mindre sykefravær
 • Økt produktivitet og trivsel blant arbeidstagerne
 • Bedre rykte som bedrift
 • Bedre forsikring

HMS er altså svært viktig for både sikkerheten og lønnsomheten til bedrifter. Sikkerheten fordi det kan forhindre alvorlige skader eller tap av liv på arbeidsplassen, men også lønnsomheten fordi et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø øker trivselen, motivasjonen og produktiviteten som igjen ofte leder til redusert sykefravær.

HMS-containere

Har dere behov for et førstehjelpsrom på byggeplassen? Våre HMS-containere er designet for å møte de nødvendige behovene og er tilpasset myndighetenes krav til redningsutstyr. Ut fra hva slags ønsker og behov dere har, skaper vi et førstehjelpsrom i den størrelsen og designen dere trenger.

Du kan lese mer om våre HMS-containere her, og ta kontakt for en uforpliktende prat!