Etikk og verdier


Algeco er mer enn bare produktene og tjenestene vi tilbyr. Som en stor aktør i bransjen strekker vårt ansvar seg forbi fysisk levering av varer og tjenester. Vi jobber kontinuerlig for alltid å fremme likestilling og rettferdighet i alle ledd.


Bedriftsverdier


En av våre viktigste verdier er at vi alltid skal opptre ærlig og redelig ovenfor våre ansatte, kunder og andre aktører. Dette er også en av kjerneelementene i opplæringen av våre ansatte, og en essensiell del av våre etiske retningslinjer.


I Algeco behandler vi hverandre, våre kunder og våre partnere med respekt. Vi oppfører oss også deretter med gode manerer og holdninger. FNs menneskerettighetserklæring står sterkt i vårt selskap, og vi tolererer ikke diskriminering basert på rase, kjønn, språk eller religion.


Ansatte og HMS


Det gode arbeidsmiljøet og de ansattes engasjement i selskapets utvikling er faktorer som definerer Algeco som organisasjon. I tillegg til å følge nasjonale lover knyttet til HMS og arbeidsmiljø, har vi også et stort antall interne retningslinjer. Disse inkluderer Internkontrollforskriften, som er en guide for våre interne prosedyrer for arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Vi samarbeider med entreprenører for å følge retningslinjene for HMS på arbeidsanlegg som beskrevet i Byggherreforskriften.


Styring og varsling


Algeco har en struktur og rapporteringslinje som sikrer at aktiviteter planlegges, organiseres og gjennomføres på en sikker måte. Styringssystemet er sertifisert og bygd opp i samsvar med ISO 9001:2015-standarden. Videre har vi kvalifiseringer i Achilles, Sellicha og Startbank, og overholder den norske bygningsloven.


Vi har et godt etablert varslingssystem. Alle som oppdager oppførsel som anses som uanstendig, eller prosedyrer som bryter med våre etiske retningslinjer eller vår CSR-politikk, har rett på og ansvar for å varsle.


Antikorrupsjon, sosial dumping og svart arbeid


Algeco jobber aktivt for å forhindre korrupsjon, sosial dumping og svart arbeid. Vi jobber kun med entreprenører og underleverandører som har like høy standard og følger samme retningslinjer som oss hva gjelder svart arbeid, arbeidsforhold og etiske retningslinjer. Algeco er medlem av Entreprenørforeningen for bygg og anlegg, og Norsk Utleieforening.